دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مقالات چاپ شده در نشریات

کتب

دکتر قباد آذری تاکامی, 1376, مدیریت بهداشتی و روشهای پیشگیری و درمان بیماریهای ماهی, انتشارات پريور, تالیف

دکتر قباد آذری تاکامی, 1363, اصول تکثیر و پرورش ماهی, چاپ روابط عمومي وزارت كشاورزي- شيلات به شماره 154/64, تالیف

دکتر قباد آذری تاکامی ، دکتر مجید کهنه شهری, 1353 شماره 1451, تکثیر مصنوعی و پرورش ماهیان خاویاری, انتشارات دانشگاه تهران, تالیف

موضوعات تدریس تخصصی

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

قباد آذری تاکامی

قباد آذری تاکامی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

^