دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : قباد   آذری تاکامی

پست الکترونیکی : gh-azari@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : D.V.M. (Doctorate of Vet. Med
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : University of Tehran - faculty of veterinary medicine

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : Post graduate Diploma in Aquatic Vet
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : University of Sterling

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه بهداشت بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی بهداشت و بیماریهای آبزیان

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1378/11/01

قباد آذری تاکامی

قباد آذری تاکامی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

^